In het sprankelende Between Us neemt Batja Mesquita je op sleeptouw door de wondere wereld van emoties. Wat blijkt? Mensen uit verschillende culturen beleven emoties helemaal anders. Dit boek laat je beseffen hoe uniek westers onze kijk op emoties is, maar het toont gelukkig ook hoe we die kloof kunnen overbruggen.”

Bram Vervliet, hoofddocent psychologie KU Leuven, in De Morgen
Reserveer nu
Between us audiobook cover

Audioboek nu beschikbaar in het Engels

De Emoties Tussen Ons

Hoe Cultuur Onze Emoties Bepaalt

Dit boek brengt een nieuwe wending in ons denken over emoties.

Hoe voel je je vandaag?” Binnen Westerse culturen worden emoties gezien als deel van een diep, innerlijk leven. We geloven dat emoties aangeboren zijn en dat alle mensen dezelfde essentiële gevoelens ervaren. We richten onze focus naar binnen, om onze eigen emoties te ontdekken, te doorgronden en van daaruit keuzes te maken. We spreken in termen van emoties opkroppen’ of loslaten’.

Batja Mesquita daagt in dit boek deze interpretatie uit: op briljante wijze brengt ze origineel psychologisch onderzoek en verhalen van mensen uit verschillende culturen samen. Ze laat de lezer kennismaken met een radicaal andere manier van denken en vraagt ons om naar emoties te kijken door de lens van wat ze doen in onze relaties met anderen. Glashelder zet ze uiteen hoe culturen ons als mensen verbinden en verdelen, zowel in onze persoonlijke relaties, als in onze sociaal-culturele context. Ze illustreert hoe je emoties je betrekken bij, en je deel laten uitmaken van, de gemeenschappen waarin je leeft. Een Japanner of Taiwanees zal, met andere woorden, niet begrijpen wat je bedoelt als je het hebt over het uiten’ van emoties. Wie emoties niet ziet als gevoelens in zichzelf’, maar als iets wat gebeurt tussen mensen, hoeft emoties ook niet los te laten’.

Zo laat ze zien dat emoties net zo goed van ons’ zijn als van mij’. Dit boek betoogt heel overtuigend dat het erkennen van verschillen in emoties ons in staat stelt gemeenschappelijke grond te vinden, waardoor we allemaal menselijker en nederiger worden. Wat ons allen ten goede komt.

De emoties tussen ons is de vertaling van Between us, een Amerikaanse bestseller gepubliceerd in juli 2022.

Behavioral Scientist plaatste BETWEEN US op de lijst 'Notable Books of 2022'

Between Us is opgenomen in 'KCRW's Best Reads of 2022', 'Next Big Idea Club's Top 21 Psychology Books of 2022', en 'Publishers Weekly’s Best Books of 2022'. Between Us was genomineerd voor 'Habit Weekly's Best Book of the Year', en haalde de longlist van de 'Non-Obvious Book Awards'. Een fragment van het boek bereikte de top 10 in Adam Grants lijst met hoogtepunten van 2023.

De emoties tussen ons in andere talen

Book Thumbnail

Between Us (hardcover)

How Cultures Create Emotions
Bestel nu:
Book Thumbnail

Between Us (softcover)

How Cultures Create Emotions
Bestel nu:
Book Thumbnail

Świat emocji

Jak tworzyć relacje w wielokulturowym społeczeństwie
Bestel nu:
Book Thumbnail

情緒,無法翻譯

從文化心理學出發,探索情緒如何被創造,以及在不同文化之間的差異
Bestel nu:

Lof voor De Emoties Tussen Ons

Mesquita’s boek is origineel en belangrijk want ze leert ons anders te kijken naar en te reageren op emoties, om onze (vaak goed bedoelde maar verkeerd gerichte) empathie in de juiste banen te leiden en meer begrip te hebben voor hoe anders de ander kan zijn.”

Geerdt Magiels, bioloog en wetenschapsfilosoof

A fascinating read on the psychology of cultural differences in communication.”

[Fascinerende lectuur over de psychologie van culturele verschillen in communicatie.]

Adam Grant, psycholoog en auteur van Originals, Think Again, Hidden Potential

In this impressive debut, a social psychologist analyzes academic studies and stories from around the world to make a case for how different cultures place value on the emotions that shape our individual and collective social relationships.”

[In dit indrukwekkende debuut analyseert een sociaal psycholoog academische studies en verhalen van over de hele wereld om aan te tonen hoe verschillende culturen waarde hechten aan de emoties die onze individuele en collectieve sociale relaties vormgeven.]

The New York Times

I absolutely loved Batja’s book and I think her work is really important. The more we are able to connect with our fellow humans instead of judging them, the happier and more harmonious the world is going to be.”

[Ik vond Batja’s boek absoluut geweldig en ik denk dat haar werk heel belangrijk is. Hoe meer we in staat zijn ons te verbinden met onze medemensen in plaats van ze te veroordelen, hoe gelukkiger en harmonieuzer de wereld zal zijn.]

Rangan Chatterjee, arts, host van Feel Better Live More en auteur van Happy Mind Happy Life

If you want to understand how the patterns of your emotional life emerge from the sociocultural context of your life, there is no better book to read than Between Us. It’s a profound book. Yet, at its core, it is also a powerful humility, a humility that is an actual methodology for understanding and navigating cultural differences in emotion. It should be read by everyone from kindergarten teachers to corporate CEOs. And blessedly, it’s a great read — accessible, delightful, and inspiring.”

[Als je wilt begrijpen hoe de patronen van je emotionele leven voortkomen uit de sociaal-culturele context van je leven, is er geen beter boek om te lezen dan Between Us. Het is een diepgaand boek. Toch bevat het in de kern ook een krachtige bescheidenheid, een bescheidenheid die een effectieve methodologie is voor het begrijpen en omgaan met culturele verschillen in emotie. Het zou moeten worden gelezen door iedereen, van kleuteronderwijzers tot bedrijfsleiders. En gelukkig is het ook een geweldige leeservaring — toegankelijk, plezierig en inspirerend.]

Claude Steele, auteur van Whistling Vivaldi

Batja Mesquita’s work on culture and emotion is highly original and highly important and has been influential in shaping the science of emotion. It’s no surprise that Between Us is a groundbreaking book.”

[Batja Mesquita’s werk over cultuur en emotie is uiterst origineel en uiterst belangrijk en is gezaghebbend in de ontwikkeling van emotiewetenschap. Het is geen verrassing dat Between Us een baanbrekend boek is.]

Carol Dweck, auteur van Mindset

In Between Us, acclaimed affective scientist Batja Mesquita compellingly shows that understanding people across cultural and racial divides requires immersing yourself in their diverse emotional realities. The book is a must-read for everyone working towards justice and inclusion — from law enforcement to schools to the workplace.”

[In Between Us laat de veelgeprezen affectieve wetenschapper Batja Mesquita op overtuigende wijze zien dat het begrijpen van mensen over culturele en raciale scheidingslijnen heen vereist dat je jezelf onderdompelt in hun uiteenlopende emotionele werkelijkheden. Het boek is een must-read voor iedereen die werkt aan rechtvaardigheid en inclusie — van rechtshandhaving tot scholen en de werkplek.]

Jennifer Eberhardt, Morris M. Doyle Centennial Professor of Public Policy en Professor of Psychology aan Stanford University, auteur van Biased

Ultimately, Mesquita’s book presents a powerful and stirring argument for viewing emotions and emotional episodes holistically. It’s a call to action that will make our schools, businesses, and justice systems more equitable. Empathy, that much-lauded concept, is not enough. Mesquita argues that we must move past empathy, which entails imagining that we can project our own experiences onto someone else, and instead learn to compassionately ask questions and understand what a person’s emotional response means to them based on their cultural background.”

[Fundamenteel presenteert Mesquita’s boek een krachtig en stimulerend argument om emoties en emotionele episodes holistisch te bekijken. Het is een oproep tot actie die onze scholen, bedrijven en rechtssystemen rechtvaardiger zal maken. Empathie, dat veel geprezen concept, is niet genoeg. Mesquita stelt dat we empathie, waarbij we veronderstellen dat we onze eigen ervaringen op iemand anders kunnen projecteren, achter ons moeten laten en in plaats daarvan moeten leren om met mededogen vragen te stellen en te begrijpen wat iemands emotionele reactie voor hen betekent, gebaseerd op hun culturele achtergrond.]

UNDARK

The bounty of case studies captivates and makes a strong argument that social conditions have the power to dictate how one expresses and experiences emotions. The result is a bracing and bold appraisal of how feelings develop.”

[De overvloed aan gevalsstudies neemt je in en vormt een sterk argument dat sociale omstandigheden de macht hebben om te dicteren hoe iemand emoties uitdrukt en ervaart. Het resultaat is een verfrissende en gedurfde uiteenzetting van hoe gevoelens zich ontwikkelen.]

Publishers Weekly (recensie met ster)

Stemming from over three decades of scientific study and immigrant experiences, Between Us presents engaging stories and evidence-based insights that both satisfy and fascinate. You’ll come away understanding how and why emotion scientists got answers to the culture question so wrong for so long, as well as how Batja Mesquita and others ventured to get it right. Between Us is a must-read.”

[Voortgekomen uit meer dan drie decennia aan wetenschappelijk onderzoek en immigrantenervaringen, stelt Between Us innemende verhalen voor alsook evidence-based inzichten die zowel kloppen als fascineren. Je zult begrijpen hoe en waarom emotiewetenschappers zo lang zulke verkeerde antwoorden op de cultuurvraag hadden, evenals hoe Batja Mesquita en anderen zich inzetten om het te juist te krijgen. Between Us is een must-read.]

Barbara L. Fredrickson, auteur van Positivity en Love 2.0

Between Us takes you on a grand tour of the world and the mind, led by one of the world’s leading experts on emotion and culture. The journey is a joy, full of puzzles, insights, and empathy, and by the end you’ll understand yourself, your culture, and our common yet variable humanity better.”

[Between Us neemt je mee op een prachtige reis doorheen de wereld en het brein, geleid door een internationaal erkende autoriteit op het gebied van culturele verschillen in emoties. De reis is een plezier, vol puzzels, inzichten en empathie, en aan het eind zul je jezelf, je cultuur en onze gemeenschappelijke maar veranderlijke mensheid beter begrijpen.]

Jonathan Haidt, auteur van The Righteous Mind en co-auteur van The Coddling of the American Mind

Emotions are cultural tools for surviving, thriving in, and even shaping the world we live in. Between Us is a vibrant tour de force from the preeminent scholar on cultural variation in emotions. Prepare to be astounded.”

[Emoties zijn culturele instrumenten om te overleven, te gedijen in de wereld waarin we leven, en die zelfs vorm te geven. Between Us is een levendige krachttoer van de vooraanstaande wetenschapper op het gebied van culturele verschillen in emoties. Bereid je voor om verbaasd te zijn.]

Lisa Feldman Barrett, auteur van How Emotions Are Made en Seven and a Half Lessons About the Brain

Het boek levert in mijn ogen een belangrijke bijdrage aan de dekolonisering van emoties omdat het weerlegt dat iedereen’ hetzelfde voelt als wij’ of dat verschillende uitdrukkingsvormen hetzelfde betekenen over culturen heen. Er wordt evidentie geleverd dat mensen emoties zeer divers beleven en vormgeven, namelijk in interactie met elkaar binnen een culturele context en niet enkel innerlijk en individueel.”

Ae Ra Song, sociaal en cultureel antropoloog 

An astute psychological study of emotions around the world.”

[Een scherpzinnig psychologisch onderzoek naar emoties over de hele wereld.]

Kirkus